سه شنبه 25 خرداد 1400

لیست اولویتهای پژوهشی

 

ردیفحوزه عنوان طرح
1 تحول و توسعهعارضه یابی و شناسایی راهکارهای کاهش شکایات در نحوه وصول مطالبات معوق
2 روابط عمومیشناسایی ،تحلیل ومعرفی الگوی موجود ارتباطات درون‌سازمانی بانک انصار
3 روابط عمومیبررسی، شناسایی و معرفی الگوی موجود ارتباطات برون‌سازمانی بانک انصار
4 روابط عمومیشناسایی، نیازسنجی و افکارسنجی مشتریان هدف بانک (با هدف تدوین بهترین برنامه‌های ارتباطی بامشتریان هدف)
5 روابط عمومیشناسایی و معرفی وسیله ارتباطی مطلوب برای روابط‌عمومی بانک انصار
6 روابط عمومیمطالعه وبررسی تأثیرات ورود بانک انصار به شبکه های اجتماعی
7 روابط عمومیتعیین الگوی مناسب در ایجاد و اثر بخش نمودن روابط عمومی آنلاین در بانک
8 روابط عمومیبررسی میزان اثر بخشی حضور در نمایشگاه ها و همایش ها در تثبیت برند و سهم ذهنی مخاطب